| Liên hệ |
Kinh tế tăng trưởng thế nào sau 10 năm. (2019-12-31 08:13:43)

Trong 10 năm, tăng trưởng GDP của Việt Nam luôn cao, lạm phát không ở mức hai con số,
còn thặng dư thương mại được nới rộng.


 

 


 

 


 

 

 

 
 Address: 550 Crossroads, Binh Hoa Village, Thuan An District, Binh Duong Province
Tel: (+84) 0274-3766800, Fax: 0274-3766802, Email: contact@solog.vn